Wielkość czcionki - A A A
 

Rzeczywisty obraz Jezusa

 

Praktycznie każdy z nas 'wie' dokładnie jak Jezus wyglądał i potrafiłby Go rozpoznać. Trudno o większy błąd! Rzeczywisty wygląd naszego Zbawiciela jest nam zupełnie nieznany, na przekór wielu obrazom i rzeźbom na niezliczonych ikonach, obrazach oraz krucyfiksach.

Spójrzmy na kilka przykładów rzekomego wyglądu Jezusa.

 Kilka późniejszych prób ukazania Jego twarzy...

Dwa poniższe obrazki ukazują nam prawdopodobny wygląd Jezusa z Całunu Turyńskiego - to ten z lewej.  Z prawej strony widzimy dosyć realistyczną wersję Jego wyglądu, na podstawie opisów biblijnych i biblijnych realiów. Oczywiście jest to jedynie próba odgadnięcia.

Biblia w żadnym fragmencie nie podaje Jego rysopisu, a Izajasz opisuje Go jako człowieka, którego wygląd nie mógłby się nam podobać.

Izajasza 53:(2) Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Nadal niewiele wiemy z opisu Izajasza.

Judasz musiał Go pocałować, aby Go dokładnie wskazać. Najwidoczniej Jezus nie posiadał ani szczególnego ubioru ani jakiekolwiek fizycznej cechy, której opis pozwoliłby na Jego bezbłędną identyfikację. (Więcej  w linku - Poznaj Jezusa.)

Właśnie według owego opisu oraz cech antropologicznych Żydów z tamtych czasów pokuszono się o próbę ukazania Go takim, jak na powyższym rysunku po prawej. Czyli bardzo przeciętny wygląd człowieka o ciemnej skórze, z brodą i z krótkimi włosami.

Owe włosy są bardzo istotnym szczegółem, ponieważ w tym okresie Rzymianie i Żydzi nie nosili długich włosów. Jan Chrzciciel mógł być wyjątkiem, ponieważ miał specjalną misje od Boga i mógł być tzw. nazirejczykiem - człowiekiem, którego brzytwa i nożyce nigdy nie dotykały, oddany tylko i wyłącznie na służbę Bogu.

Ale Jezus nazirejczykiem nie był. Apostoł Paweł wyjaśnia nam, że mężczyźnie długie włosy nie przystoją.

I Kor 11:14. Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy,

Czy Jezus będąc doskonałym wykonawcą Prawa Bożego z pewnością nie wyróżniał się z tłumu - tak fryzurą jak i ubiorem. Judasz musiał Go pocałować, aby Go wskazać, ponieważ nie było możliwości podania nieomylnego opisu Jezusa Chrystusa. Po to był właśnie potrzebny pocałunek Judasza.

Jest także inna przyczyna. Nie mamy w Biblii opisu Boga Ojca ani Syna Bożego. Dlaczego? Ponieważ istnieje kategoryczny zakaz - sporządzania oraz wielbienia jakiejkolwiek podobizny.

Co jest szczególnie ważne - zakaz wielbienia kogokolwiek czy czegokolwiek innego jest pierwszym przykazaniem Boga.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył,

Zakaz ten jest wielokrotnie i dobitnie w Biblii powtórzony. Łamanie owego kategorycznego zakazu Biblia nazywa bałwochwalstwem.

Pierwsza pozycja tego przykazania na liście dziesięciu wyraźnie sugeruje nam, że jest ono najważniejsze. Morderstwo nie jest wiec większym grzechem niż bałwochwalstwo i nie ma większego grzechu niż bałwochwalstwo!

Objawienie 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

Powyższy werset ukazuje nam dobitnie postawę szatana, który dokładnie wie, które przykazanie jest najważniejsze. Dlatego chce on zmusić cały świat do ohydnego bałwochwalstwa, którego nasz Stwórca tak nienawidzi.

Podobnie szatan uczynił w czasach proroka Daniela, kiedy Nebukandnessar rozkazał uwielbienie złotego posągu. (Daniela 3 rozdział.) Historia ta więc się powtórzy w czasach końca. Obraz Zwierzęcia czyli Bestii to coś związanie z Syjonizmem, ponieważ niedwuznacznie wynika z Biblii, że Bestia to Syjonizm i śmiertelnie zraniona jedna z głów Bestii to Izrael, który został zniszczony w roku 70 n.e. Dopiero w roku 1948 ponownie powstało państwo Izrael. (Bestia.)

Posąg oraz obraz Bestii to największe wyzwanie szatana przeciwko Bogu! Szatan o tym doskonale wie i odpowiedź Boga dla tych, którzy ulegną presji szatana będzie straszliwa. Śmierć bez nadziei na zmartwychwstanie.

Nie uznasz Stwórcy - nie masz prawa do Jego daru życia!

Objawienie 14:(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.

Z tego tekstu wynika jasno, że będzie to ultymatywne wyzwanie szatana przeciwko Bogu. Wynika z tego także jeszcze jeden ważny szczegół.

NWO to próba zmuszenia wszystkich mieszkańców Ziemi do bałwochwalstwa!

Z obrazami i posągami Jezusa mamy kilka poważnych problemów.

  • 1. Ktoś złamał kategoryczny zakaz wykonania podobizny czy rzeźby.
  • 2. Posiadanie w takim przypadku jest także łamaniem Prawa.
  • 3. Kłanianie się, klękanie i zanoszenie modlitw do obrazów czy rzeźb jest jaskrawym łamaniem Prawa Bożego.

 

Jest jeszcze jeden problem - problem logiczny, który wynika z braku pewności, kogo przedstawia dana rzeźba czy obraz.

Jeżeli na 'świętym' obrazie czy rzeźbie nie ma wizerunku prawdziwego Jezusa - fałszywy wizerunek Jezusa jest wizerunkiem... ANTYCHRYSTA.

W tym kontekście człowiek klękający przed obrazem fałszywego Jezusa czy równie fałszywej rzeźby krucyfiksu w rzeczywistości wielbi fałszywego Mesjasza! Nie tylko jest to bałwochwalstwem, ale jest to także aktem wielbienia fałszywego Mesjasza, zwanego także Antychrystem - najbliższego współpracownika szatana.

Jedyną odpowiedzią KRK na zarzuty bałwochwalstwa jest twierdzenie; przecież nikt nie wierzy, że to jest rzeczywisty Jezus.

Czy Biblia daje jakąkolwiek wymówkę dla bałwochwalstwa? Czy starożytni bałwochwalcy także wierzyli, że owe posągi to rzeczywiści bogowie? Oczywiście że nie. Wierzono, że posżgi czy obrazy jedynie reprezentują 'bóstwa' ale 'bóstwami' nie są.

W żadnym wersecie Biblia nie daje nam zielonego światła dla szerokiej autostrady bałwochwalstwa.

Równie absurdalnie brzmiałoby tłumaczenie się z przejazdu pojazdu na czerwonym świetle. Czy można to jakoś wytłumaczyć i z takim wytłumaczeniem można śmiało i bezkarnie łamać prawo kodeksu drogowego? Żaden tekst biblijny nie sugeruje, że jakiekolwiek wytłumaczenie zwalnia nas z grzechu bałwochwalstwa. Biblia nie daje nam trzeciej opcji.

Albo wielbimy Boga w czysty sposób i cieszymy się życiem, albo wielbiąc bałwana łamiemy pierwsze przykazanie i karą jest śmierć.

Dlaczego Bóg tak stanowczo stawia tę sprawę?

Tworząc bałwana - my kontrolujemy go poprzez wielbienie, odrzucając w ten sposób Boga. Kiedy wielbimy Boga - On posiada nad nami kontrolę i naszym obowiązkiem jest podporządkowanie się Jego Prawu.  Wielbienie i służba zawsze idą w parze. Albo oddajemy naszą miłość Bogu, albo... bałwanowi.

Na domiar złego, nie tylko jest to bałwochwalstwo, ale wielbi się fałszywe obrazy i rzeźby Syna Bożego - zwłaszcza takie, które ukazują Go w momencie niezwykle okrutnej śmierci.

Cała chwała jest więc w rzeczywistości oddawana fałszywemu Jezusowi. Czyli Jego ofiara może nie dotyczyć tych, którzy wielbią fałszywe obrazy i rzeźby Chrystusa.

Jezus oddał swoje życie za Prawo Boga, swego Ojca

i najważniejszym prawem jest zakaz bałwochwalstwa!

Sugerując, że jest to Chrystus, ośmiesza się Go w taki właśnie sposób, ukazując niewybredną karykaturę fałszywego Mesjasza, przed którym kłaniają się miliony zwiedzionych ludzi!  Przyjrzyj się uważnie. Czy Jezus jest zadowolony z wielbienia takiej karykatury, która jest drastycznym i bezspornym łamaniem najważniejszego z przykazań Bożych?

 

(Znacznie więcej na temat sbałwochwalstwa w artykule w tym linku - Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?)

Niezwykle ciekawe jest podejście do bałwochwalstwa w języku angielskim

Idolatry - bałwochwalstwo. Idol - bałwan.

Warto o tym wiedzieć oglądając kolejnego idola! Pomysł szatana nie jest taki szalony. Pierwszy etap, to przyzwyczajenie całego świata chrześcijańskiego do akceptacji bałwochwalstwa. To mu się już całkowicie udało. Mało tego, zdecydowana część 'chrześcijan' kłania się także Najświętszej Panience, Wiecznej Dziewicy. Taka postać nigdzie nie występuje w Biblii!

Dalsza część szatańskiego planu to akceptacja fałszywego obrazu czy posągu i masowe wielbienie go.

Czy się to mu uda? Biblia mówi, że wielu ulegnie i odda cześć szatanowi zamiast Bogu.

Sprawdźmy kilka wersetów biblijnych, które ukazują niezwykłą ważność przykazań kategorycznie zakazujących wszelkich form bałwochwalstwa.

Liczb 33:(52) to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach.

Zwróćmy uwagę, na pokreślony na czerwono fragment. Werset nie mówi, że chodzi o bogów Kanaanu ale wyraźnie mówi, że są to podobizny ich bogów a nie ich bogowie. Podobnie trzeba rozumieć ..."wszystkie ich posągi...". Głównym grzechem Kananejczyków było w oczach Boga bałwochwalstwo.

Powtórzonego Prawa 7:(24) Wyda też w twoje ręce ich królów, a ty wymażesz ich imię pod niebem; nikt się nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz. (25) Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, Boga twego.

Narody z powodu powszechnego bałwochwalstwa miały być - albo wypędzone, albo wytępione. Odpowiedzialni za bałwochwalstwo władcy otrzymali od Boga wyrok śmierci. Co jest także wielką przestrogą dla nas - Izraelici musieli nawet zniszczyć złoto, z których owe bałwany były uczynione.

Warto to sobie przemyśleć.

Powtórzonego Prawa 4:(15) Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia, (16) abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,

Werset wyraźnie ujawnia przyczyny, dla których Boga nikt nigdy z ludzi nie widział. Wyraźny zakaz sporządzania podobizn - ani mężczyzny, ani kobiety.

Jezus z fałszywych obrazków i krucyfiksów oraz Najświętsza Maria Panna Zawsze Dziewica nie są wyjątkami!

Powtórzonego Prawa 27:(15) Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu.

Nawet rzemieślnik produkujący takie dewocjonalia jest w oczach Boga przeklęty i nie warty życia.

Czy Bóg zmienił zdanie w Nowym Testamencie?

Absolutnie nie. Prawa Boga są zawsze niezmienne. Kidy poganie poznawali Prawdę za czasów apostołów, wynikło pytanie: czy powinni przestrzegać Praw nadanych Mojżeszowi. Oto odpowiedź apostołów natchnionych Duchem Świętym:

Dzieje Apostolskie 15:(28) Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: (29) Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.

Ponownie na pierwszym miejscu mamy wymienione mięso, które zostało ofiarowane... bałwanom.

W ostatniej i najważniejszej księdze biblijne, Objawieniu mamy takie wymowne zdanie:

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Niemal dwa tysiące lat temu Biblia zapowiada czasy dzisiejsze z niezwykłą precyzją.

Cechy charakterystyczne dzisiejszego społeczeństwa - głównie władz i przywódców religijnych:

  • 1. satanizm - oddawanie czci demonom, coraz częściej szatańska religia polityków jest ujawniana
  • 2. bałwochwalstwo - szczególnie słynie z niego Kościół Katolicki.
  • 3. morderstwa - wojny toczące się nieustannie, masowe rzezie, morderstwa polityczne. (Smoleńsk)
  • 4, czary - horoskopy, czarna i biała magia, okultyzm i wszelkie jego odmiany.
  • 5. wszeteczeństwo (obsesje seksualne z pedofilią włącznie, pornografia.)
  • 6. kradzieże - lichwa, oszustwa finansowe, źródła obecnego kryzysu.

 

Trzeba przyznać, że Biblia jest wprost niezwykła i dokładnie opisuje dzisiejszy stan rzeczy.

Musimy zadać sobie bardzo niewygodne pytanie: kim w rzeczywistości jest Chrześcijanin obwieszony krzyżami, różańcami i innymi dewocjonaliami?

Chrześcijanin powinien się wyróżniać chrześcijańską osobowością a nie jakimkolwiek umownym znakiem. Znak krzyża nie był używany ani przez Jezusa, ani przez Jego apostołów. Także nie używano znaku ryby. Jak napisał apostoł Paweł - "...w wierze a nie w widzeniu pielgrzymujemy."

Jeżeli posiadasz cokolwiek, co jest splamione bałwochwalstwem, pamiętaj o tym, że jest to największy grzech w oczach Boga. Kłaniając się bałwanom zasługujesz na śmierć. Cześć powinieneś oddawać tylko i wyłącznie Jezusowi, ponieważ On jest naszym zbawicielem i wykupił nas z naszych grzechów.

Dzieje Apostolskie 4:(10) to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Chcesz być zbawiony i uzyskać życie wieczne? Oczyść się z bałwochwalstwa! To pierwszy krok. Znacznie więcej informacji masz w artykule w tym linku -

http://www.zbawienie.com/zbawienie2.htm

(Bałwochwalcze wizerunki w tym artykule zostały przedstawione jedynie jako przykłady ilustracyjne bałwochwalstwa, masowo stosowanego na niemal całym świecie.)

Napisano: 4 Marca 2012

Ostatnia modyfikacja: 4 Marca 2012