Kult i modlitwy do Maryi

Wielkość czcionki - A A A
 

Źródło - http://sunrise.republika.pl/Maria.html

Cała witryna jest budująca - http://sunrise.republika.pl/index.html

 

 

Katolicy dzielą się na takich, którzy się do Maryi modlą i oczekują, że ona ich wysłucha, na tych którzy proszą ją o wstawiennictwo u Boga i uważają za pośredniczkę i tych, którzy zaprzeczają jakoby kult Maryi istniał, twierdząc iż w „szacunku” dla Matki Boskiej nie ma nic złego. Wszystkie te trzy podejścia są niezgodne z Biblią i rzeczywistością co poniżej wykażę.

1. Maria nie jest pośredniczką między Bogiem a ludźmi

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi: człowiek Jezus Chrystus" I list św. Pawła do Tymoteusza 2.5

Nie ma w Biblii ani jednego fragmentu który wskazywał by na to, że Marii oddawana była cześć. Apostołowie nigdy nie wspominali o niej. Nie okazywali jej żadnej formy czci, nie traktowali jej jak pół boginkę, jak matkę Boga. Bo Bóg nie ma matki, był od zawsze i zawsze będzie. Maria była człowiekiem, jego stworzeniem, które użył w wielkim i ważnym celu, co nie zmienia faktu, że Maria nadal była człowiekiem. Wielu ludzi Bóg używał, miał wielu proroków, mimo to nigdy nie pozwalali oni na oddawanie im samym czci. Bycie pokornym sługą Boga nie jest wystarczającym powodem by danemu człowiekowi oddawać cześć i wywyższać Go.

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZEMNIE" Ew. Św. Jana 14:6

[O Jezusie]"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" Dzieje Apostolskie 4.12

Tak więc tylko przez Jezusa można przyjść do Boga, Biblia nie daje nam innych pośredników. Dano nam tylko JEDNO IMIĘ – Jezus. Nie Maria czy imiona Świętych.

2. Marii nie wolno oddawać czci ani się do niej modlić

Łuk. 11:27-28
27. A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. 28. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.


Gdy Jezus mówił do ludu pewna kobieta, zachwycona tym, jak przemawiał, oddała cześć nie jemu i nie Bogu Ojcu ale jego matce. Pod wpływem emocji zawołała: „Błogosławione łono, które Cię nosiło!” Jezus nie poparł tego co powiedziała, ale sprostował to, mówiąc: Błogosławieni są raczej Ci, co słuchają i przestrzegają Słowa Bożego. Jasno dał wiec do zrozumienia że sam fakt noszenia go przez Marię w łonie nie sprawia, że jest ona kimś wyjątkowym i niezwykle błogosławionym. Ci, co przestrzegają Bożych przykazań są bardziej błogosławieni.

"I przyszła do niego [Jezusa] matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. I doniesiono mu: matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je" Ewangelia Łukasza 8.19-21

Tu znów Maria woła swojego syna, ale on nie przychodzi na jej zawołanie, woli głosić słowo swoim uczniom i ludowi. Skąd więc dzisiaj dziwne przekonanie u tak wielu katolików, że Jezus słucha Marii, że jej nie odmówi – bo tak wielu tłumaczy swoje modlitwy do niej o wstawiennictwo.

Maria była stworzeniem, nie stwórcą. Bóg stworzył ja jak i innych ludzi, użył jej ale nadal była ona stworzeniem. Oto co Biblia mówi o czczeniu stworzenia:

Rzym. 1:21-2
Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.


Biblia zabrania oddawać cześć stworzeniu. Nie daje nam wyjątków. Nie można czcić ludzi, nawet tych, którzy służyli Bogu, byli prorokami, zostali przez Niego użyci jak Maria. Bo człowiek, nawet najbardziej używany przez Pana jest nadal stworzeniem. A czcic można tylko stwórcę, czyli samego Boga.

"Ja, Pan, a takie jest imię moje, nie oddam mojej czci nikomu(...)" Izajasza 42:8


3. Czy Marii oddawana jest cześć w Kościele Katolickim?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista, jednak wielu katolików zaprzecza jakoby czcili Marię. Tym, którzy nie są tego świadomi warto przypomnieć parę faktów.

Po pierwsze Maria, nazywana Maryją, została koronowana na królową Polski. Czyż nie jest to wielkie wywyższenie? To nie Jezus, Bóg, zbawiciel świata jest królem Polski. Jest nią jego matka, uboga, pokorna Żydówka, człowiek, stworzenie. Jest wywyższona ponad Jezusa Chrystusa, Boga. Druga sprawa do sanktuaria maryjne
Oto informacja z wikipedii:

Sanktuarium maryjne – ośrodek kultu religijnego Marii z Nazaretu, szczególnie jako Matki Bożej i Najświętszej Panny. Różne formy pobożności maryjnej związane z funkcjonowaniem sanktuariów występują szczególnie w Kościele katolickim, prawosławiu i Kościele mariawickim. Wraz z rosnącą w XV wieku dominacją kultu maryjnego rozwinęło się pątnictwo do sanktuariów z cudownymi wizerunkami maryjnymi. Były one i są najliczniejsze, stanowią prawie 80% proc. wszystkich sanktuariów w Polsce. Dane historyczne podają, że w 1722 roku istniało w Polsce 1112 ośrodków kultu maryjnego.

W Polsce 80% sanktuariów to sanktuaria maryjne. Tylko 20% są to sanktuaria Jezusa. Czyż Maria nie jest czczona i to o wiele bardziej niż sam Jezus? Jakby to Ona nas zbawiła, jakby była mocniejsza od Jezusa, jakby była nie tylko mu równa ale też większa. A przecież jest ona stworzeniem, któremu nie wolno oddawać czci. Nie urodziła Boga, jedynie dała mu ludzkie ciało, bo Bóg był zawsze.

Kult Marii z Nazaretu to wielkie bałwochwalstwo, sprzeczne z Biblią, będące sprytną sztuczką Szatana, która ma odwieść ludzi od Boga a zająć ich innym kultem, oddawaniem czci stworzeniu zamiast stwórcy, oddawaniem czci nie tylko Marii ale i figurkom czy obrazom ją przedstawiającym (np. obraz w Częstochowie) i łamaniem drugiego przykazania, które także wykreślone zostało z nauczania Kościoła Katolickiego (nie ma go w katechizmach i nie jest nauczane ale nadal, na szczęście, jest we wszystkich Bibliach):

II przykazanie, II księga Mojżeszowa (Wyjścia) 20.4-5

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

Oto i inne fragmenty Biblii zabraniające czci obrazów i figur:

5 Moj. 4:16
16. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety


List sw. Pawła do Rzymian 1. 22-23
"Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka"

4. Co Biblia mówi o losie bałwochwalców?

Myślisz sobie: no dobrze, może rzeczywiście kult Marii nie jest dobry, ale czy to takie ważne? Oddawanie czci komu innemu niż Bogu jest bałwochwalstwem. Czy jest to ważne? O tym również mówi Biblia:

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. 1 Kor. 6:9-10

Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Obj. 22:155. Daty wprowadzenia doktryn dot. Maryi:

Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym i obrazom wprowadzono w 375 r.

Początek wywyższania Marii, określenia "matka Boża" (theotokos) zastosowane po raz pierwszy przez Sobór Efeski w 431 roku.

Modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów od około 600r.

Wniebowzięcie Marii (cielesne zabranie jej do nieba wkrótce po śmierci) proklamowane przez papieża Piusa XII w roku 1950.

Maria ogłoszona "Matką Kościoła" przez papieża Pawła VI w roku 1965.

5. Wniebowstąpienie Marii

Ciekawe, że nie jest ono opisane w Biblii. To dziwne bo są w niej opisane aż trzy wniebowstąpienia ale żadnego związanego z Maryją:

Wniebowstąpienie Henocha -

Hebr. 11:5 5. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu.

Wniebowstapienie Eliasza -

2 Król. 2:11 11. A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba.

Wniebowstąpienie Jezusa -

Dz.Ap. 1:9 9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.

To wszystkie wniebowstąpienia opisane w Biblii. O rzekomym wniebowstąpieniu Maryi nic nie ma.

6. Objawienia Maryjne i różaniec

Czy Maria z Biblii jest tą samą Maryją której teraz oddaje się cześć i której objawienia mają co jakiś czas miejsce? To pytanie, na które musisz odpowiedzieć sobie sam. Skoro Maryja, jak mówi Biblia, NIE JEST pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi, nie powinna się ludziom ukazywać. Skoro też Biblia zabrania czcić stworzenie, czyli człowieka, a ludzie to robią, Maryja powinna ich od tego odwieść, a nie zachęcać do grzechu i łamania Bożych nakazów. Kim jest, skoro to robi?? Kto się pod nią podszywa?

Ewangelista Dave Hunt w swojej książce napisał: " W kościele katolickim główną rolę pełni Maryja- "błogosławiona dziewica", pod której opiekę powierzają się wszyscy katolicy. Do Maryi modlą się jak do Boga. Katolicka Maryja nie jest tą Marią z Biblii, pokorną i uniżoną, lecz rządną czci i chwały, której objawienia tylko to potwierdzają."


Różaniec

Różaniec został przyjęty (od pogan) przez Piotra Pustelnika w 1090 r.

Szczególne "zasługi" w krzewieniu i spopularyzowaniu modlitwy na różańcu miał święty Dominik, któremu, po udanej rzezi Waldenosów i Albigenosów w południowej Francji pod Muret w 1213 r, ukazała się Matka Boska, chwaląca jego poczynania i przykazująca modlitwę na różańcu,która miała przynieść więcej takich rzezi na heretykach. Powinno być to zastanawiające, skoro teraz nawet kościół potępia swoje dawne krucjaty i uważa je za błąd.

Papież Jan XXIII w Liście IL RELIGIOSO CONVEGNO, z dnia 29 kwietnia 1961 r. mówi: "Różaniec Maryjny jest wzniosłą modlitwą publiczną i powszechną w obliczu zwyczajnych i nadzwyczajnych potrzeb Kościoła Świętego, narodów i całego świata"

1877 r. Objawienie Matki Boskiej w Gietrzwałdzie, w Polsce: "Chcę abyście codziennie odmawiali Różaniec".

1917 r. Różańcowe objawienia Matki Bożej w Fatimie : "odmawiajcie codziennie Różaniec". Rozkwit na świecie nabożeństw fatimskich.

Gietrzwałd Warmiński (potwierdzone przez Kościół)

„W 1877 r. w pobliżu sanktuarium, w którym od XVI w. czczono wizerunek Matki Bożej Królowej Niebios, Pani Aniołów, Maryja, objawiła się dwóm dziewczynkom: Justynie Szafrańskiej (13 lat) i Barbarze Samulowskiej (12 lat). Przedstawiła im się jako Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta. Ukazywała się przez trzy miesiące (w sumie sto sześćdziesiąt razy), zachęcała do codziennej modlitwy różańcowej i prosiła o wybudowanie kapliczki z Jej figurą.
Na polecenie miejscowego proboszcza dziewczynki zadawały Matce Bożej pytania o przyszłość Polski i polskiego Kościoła oraz przekazywały prośby ludzi licznie gromadzących się na miejscu objawień. Najczęstszą odpowiedzią Maryi było wezwanie do powierzania Jej wszystkich spraw poprzez różaniec.”

Objawienia Maryjne napędzają bezbożny kult Maryi. Jest więc bardzo wątpliwe, aby to Maria z Nazaretu ukazywała się wiernym. Robi to ktoś inny, okłamując ich i mamiąc, prowadząc ich w bałwochwalstwo i nakręcając bezbożny kult człowieka, kult zabroniony przez Boga.

7. Czytaj Biblię – módl sie do Jezusa a nie do Maryi

Drogi czytelniku, każdy ma dostęp do Biblii i każdy powinien w niej szukać prawdy. Nie ufaj kościelnym autorytetom, jeśli się mylą nie odpowiedzą za twoje błędy, ty za nie odpowiesz osobiście, warto więc dokładniej przyjrzeć się Biblii i porównać z nią to, w co się wierzy. Biblia mówi:

"Przeklęty mąż, który na człowieku polega"
Księga Jeremiasza17.5

"Błogosławiony mąż, który polega na Panu"
księga Jeremiasza 17.7


Wiedz też, że nie ma ludzi nieomylnych (jeżeli uważasz, że nieomylny jest np. Papież) On też jest tylko człowiekiem i jemu także oddawana jest cześć, która należna jest tylko Bogu – a Papież na to pozwala, podaje swój pierścień do całowania, przyjmuje hołdy, pozwala ludziom klękać przed sobą. Nie tacy byli apostołowie. Gdy Korneliusz padł na kolana przed Piotrem ten kazał mu wstać i powiedział: „nie czyń tego, bo jestem tylko człowiekiem”.

Nie ma ludzi nieomylnych:

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzym. 3:22-24

Nie ufaj ludziom w kwestii swojego zbawienia. Czytaj Biblię a znajdziesz w niej prawdę.


8. Podsumowanie

Biblia zabrania czcić stworzenie zamiast stwórcy, nie wolno więc czcić Maryi, ani żadnych ludzi, żywych czy zmarłych (czczenie zmarłych zakrawa na spirytyzm a on tez jest w biblii zabroniony). Jest też tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus – nie Maryja. W żadnym miejscu Biblii Maryja nie była czczona jako matka Jezusa, apostołowie nie oddawali jej czci, także w późniejszych listach apostołów nie ma żadnej wzmianki o wywyższeniu Marii z Nazaretu. Oddawanie jej czci jest bałwochwalstwem, łamaniem drugiego przykazania a Biblia jasno precyzuje, że bałwochwalcy nie będą zbawieni. Trzymaj się z dala od tego kultu drogi czytelniku, bo nie ma on nic wspólnego z Bogiem i Biblią.

Dz. Apostolskie 16;31
"Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom"


Nie jest w Biblii napisne: "uwierz w Jezusa i Marię". Po co modlisz się do Marii skoro ani nie jest ona ani pośrednikiem do Boga, ani nie da ci zbawienia? Po co odbierasz chwałę Bogu? Po co modlisz się na różańcu przejętym od pogan, o krwawej przeszłości, nie mającym nic wspólnego z Bogiem a jedynie ze wschodnimi religiami?

W ten sposób nie dotrzesz do Boga.

SPRAWDŹ TO, W CO WIERZYSZ, ZE SŁOWEM BOŻYM ...


Wersety:


"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi:
człowiek Jezus Chrystus" I list św. Pawła do Tymoteusza 2.5

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem
i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZEMNIE" Ew. Św. Jana 14:6

[O Jezusie]"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem,
danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" Dzieje Apostolskie 4.12

Łuk. 11:27-28
27. A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego:
Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś.
28. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.

"I przyszła do niego [Jezusa] matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu.
I doniesiono mu: matka twoja i bracia twoi stoją na dworze
i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im:
Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je"
Ewangelia Łukasza 8.19-21

Rzym. 1:21-2
Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia,
lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka,
a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,
Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy,
który jest błogosławiony na wieki. Amen

"Ja, Pan, a takie jest imię moje, nie oddam mojej czci nikomu(...)" Izajasza 42:8

II przykazanie, II księga Mojżeszowa (Wyjścia) 20.4-5

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze,
i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył,
gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym,
który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.

5 Moj. 4:16
Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej,
czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety,

1 Kor. 6:9-10
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?
Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,
ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy,
zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.

"Przeklęty mąż, który na człowieku polega"
Księga Jeremiasza17.5

"Błogosławiony mąż, który polega na Panu"
księga Jeremiasza 17.7

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzym. 3:22-24

Źródło - http://sunrise.republika.pl/Maria.html